Polityka prywatności Izby Gospodarki Elektronicznej

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
 4. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu
 • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 

 • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
 • Członkowie i Partnerzy e-Izby
 • Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach

Część III – nasze profile w Social media

 • Korzystanie z naszych profili w Social media

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych 

 • Wejście na Stronę
 • Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 • Rodzaje plików cookies
 • Jak usunąć pliki cookies
 • Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
 • Zewnętrzne pliki cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Izba Gospodarki Elektronicznej. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”, „e-Izba” lub „My”.
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy także wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Nasz numer KRS to 474028, a NIP to 701-039-19-22.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  a. listownie: ul. Łucka 18 lok. 76, 00-845 Warszawa,
  b. e-mailem na adres: biuro@eizba.pl.

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. „Strona” – strona internetowa, którego główna strona znajduje się pod adresem eizba.pl; w przypadku zapisu do udziału w organizowanych przez nas konkursach, galach, szkoleniach lub innych wydarzeniach lub korzystania z naszej strony dotyczącej mediacji pod pojęciem Strony należy również rozumieć inne nasze strony internetowe np. poświęcone określonej konferencji lub konkursowi, lub mediacjom,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, LinkedIn, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania,
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://eizba.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Podjęcia działań zmierzających do nawiązania z Tobą współpracy, jeżeli tego dotyczy Twoja wiadomość.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do nawiązania z Tobą współpracy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, a jeżeli Twoja wiadomość dotyczyła nawiązania z nami współpracy, to przez czas niezbędny do podjęcia działań i prowadzenia z Tobą rozmów w tej sprawie.W zależności od rodzaju poruszonej przez Ciebie sprawy Twoje dane będziemy przetwarzali również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§9

Członkowie i Partnerzy e-Izby

Jeżeli dołączasz do nas jako Członek albo Partner, i wypełniasz w tym celu odpowiednią deklarację lub reprezentujesz Członka albo Partnera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Przeprowadzenia procedury związanej z analizą deklaracji i wydaniem decyzji przez nasz Zarząd w przedmiocie przyjęcia Ciebie albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu w poczet Członków albo Partnerów,
 2. Wykonania praw i obowiązków wynikających z faktu Twojego (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udziału w e-Izbie w charakterze Członka lub Partnera, a zwłaszcza określonych w naszym Statucie, w tym przekazywaniu Ci bieżących informacji na temat naszych działań i projektów, w których możesz uczestniczyć, jak przykładowo działania legislacyjne lub Grupy Merytoryczne.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz wypełnić deklaracji.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie praw i obowiązków wynikających ze Statutu oraz umów, które zawieramy z Tobą w ramach uzyskania przez Ciebie statusu Partnera, wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie Członków i Partnerów o naszych aktualnych działaniach, jak przykładowo prace nad stanowiskami legislacyjnymi, czy prace Grup Merytorycznych, spotkaniach Członków i Partnerów, jak i przekazywanie wyników badań, które udostępniać będziemy naszym Członkom.

 f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki mailingów.
 2. Kurierom.
 3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
 4. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
 5. Firmom zajmującym się dochodzeniem w naszym imieniu zaległych składek.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania naszej relacji wynikającej z faktu członkostwa w e-Izbie lub bycia naszym Partnerem oraz czas niezbędny do wykazania, że nasze statutowe lub umowne obowiązki wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

§10

Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach

Jeżeli zgłaszasz za pomocą Strony swój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w naszych konferencjach, szkoleniach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach, zwanych dalej „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w danym Wydarzeniu,
 2. marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newslettera za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas newsletterów.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Tobą (albo z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem), wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
 2. Dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów.
 3. Kurierom, jeżeli w związku z udziałem w Wydarzeniu będą do Ciebie przekazywane np. materiały, statuetki lub nagrody.
 4. Operatorom płatności, jeżeli dane Wydarzenie jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty.
 5. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
 6. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. niezbędny do wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§11

Mediacje e-Izby

Jeżeli zgłaszasz za pomocą Strony www.mediacjeeizby.pl swoją skargę, zwróć uwagę na następujące kwestie:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wszczęcia na podstawie Twojej skargi, a następnie przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporku konsumenckiego za pomocą platformy mediacjeeizby.pl

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak złożyć skargi, a my przeprowadzić postępowania mediacyjnego.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO, czyli Twoja zgoda oraz wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego). Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Operatorom płatności.
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
 3. Mediatorom, ich lista znajduje się na stronie https://www.mediacjeeizby.pl/lista-mediatorow

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do przeprowadzenia mediacji, a następnie przez okres 12 miesięcy od dnia doręczenia stronom propozycji rozwiązania sporu, chyba że którakolwiek ze stron mediacji wniesie inaczej (punkt 8.4. regulaminu mediacji e-Izby).

Część III – nasze profile w Social media

§12

Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
 2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
 4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
 5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 c.Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§13

Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§14

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji;
  b. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz Strony.
 3. W przypadku opisanym w punkcie b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
  c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  e. Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych;
  f. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach statystycznych lub analitycznych;
  g. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
  h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

§15

Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia;
b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić);
c. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

§16

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§17

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć wypełniania deklaracji członkowskiej na naszej Stronie.

§18

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez czas trwania danej sesji).
 2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.
Top